Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen og kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også kreve renter, inkassogebyr og gebyr for uavhentede varer.

Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis kjøperen misligholder avtalen vesentlig, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan også heve avtalen hvis kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side, og kan også kreve renter ved forsinket betaling.

Oppfyllelse

Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren håndheve kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Dersom varen ikke er levert, mister selgeren denne retten hvis de venter urimelig lenge med å gjøre krav.

Heving

Ved vesentlig mislighold fra kjøperen, som for eksempel manglende betaling, kan selgeren heve avtalen. Imidlertid kan ikke selgeren heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet hvis kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Likevel kan ikke selgeren heve mens tilleggsfristen løper med mindre kjøperen har uttalt at de ikke vil betale.

Erstatning

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for det økonomiske tapet de påføres som følge av kjøperens kontraktsbrudd, jf. § 46 i forbrukerkjøpsloven.

Renter ved forsinket betaling/gebyr for inndrivning

Hvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter på kjøpesummen i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Hvis betaling ikke blir gjort, kan kravet, etter forutgående varsel, sendes til inkasso, og kjøperen kan da holdes ansvarlig for gebyrer i henhold til lov om inkassovirksomhet og annen inndrivelse av forfalte pengekrav.

Gebyr for ikke-avhentede, ikke-forskuddsbetalte varer

Hvis kjøperen ikke henter ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen et gebyr + returporto. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utgifter for å levere varen til kjøperen. Slike gebyrer kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Klager vedrørende mangler og frist for å melde krav ved forsinkelser

Hvis det er en mangel ved varen, må kjøperen varsle selgeren innen rimelig tid etter at de oppdaget det hvis de ønsker å påberope seg mangelen. Fristen kan ikke være kortere enn to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Imidlertid må klager fremsettes senest to år etter at kjøperen overtok varen. Hvis varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er klagefristen fem år. Ved forsinkelser må krav rettes mot selgeren innen rimelig tid etter at leveringstiden har gått ut og varen ikke har blitt levert. Rett til å klage gjelder bare for varer kjøpt av privatpersoner til privat bruk. Rett til å klage gjelder ikke for skade på produkter forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold, normal slitasje, skade forårsaket av egen feil eller når produktet ble brukt i strid med den tiltenkte bruken.

Opplysning om klagemuligheter

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til: kundeservice»swenge.no

 

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

Endring av reglene

1. Selger kan gjøre endringer i dette regelverket av særlige årsaker. Endring av regelverket skjer ved å kunngjøre det nye innholdet på denne siden og trer i kraft etter 14 dager fra kunngjøringsdato.

2. Særlige årsaker inkluderer:

a) endring av lovbestemmelser knyttet til funksjonen til nettstedet, salg av varer eller organisasjonen av selgerens virksomhet,

b) utvide funksjonaliteten til butikken, spesielt starte selgerens levering av nye tjenester,

 

Force majeure

I tilfelle regjeringshandlinger eller katastrofer, ny lovgivning, arbeidsrettslig konflikt, krig eller fare for krig, stor forstyrrelse av offentlig orden, sabotasje, ekstreme værforhold, brann, eksplosjon, naturkatastrofe, ulykke eller andre omstendigheter utenfor Swenges kontroll og som Swenge ikke har vært i stand til rimelig å overvinne eller forutse, har Swenge rett til å ikke oppfylle sine forpliktelser i henhold til opprinnelig kjøpsavtale. I så fall skal Swenge ikke holdes ansvarlig for skade som kunden har blitt påført.

Secure Payments